Ogłoszenie - badanie sprawozdania finansowego2018-08-28 06:19:17

Rada Nadzorcza Spółki

Zakłady Chemiczne RUDNIKI Spółka Akcyjna

42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1

 

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. z siedzibą w Rudnikach k/Częstochowy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

 1. gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia (w razie takiej potrzeby) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień  i informacji.
 2. przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

Oferta powinna zawierać:

 • informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia przez nią działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego przeprowadzającego badanie,
 • opis dotychczasowego doświadczenia firmy audytorskiej oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało przez nią zbadane,
 • oświadczenie firmy audytorskiej o:
  • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
  • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie oraz uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie oraz uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • warunki płatności,
 • wskazanie metod i terminów (harmonogram prac) badania sprawozdania finansowego, przy czym ostateczny termin złożenia w Spółce sprawozdania z badania określa się na dzień 31 marca 2019 r.,
 • projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego ze Spółką Zakłady Chemiczne Rudniki S.A.

 

W przypadku wyboru firmy audytorskiej, która będzie nowym audytorem Spółki wykonującym badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok, umowa o badanie będzie obejmować badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki: Rudniki k/Częstochowy, ul. Fabryczna 1, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 września 2018 r. do godz. 14.00.

Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert na badanie sprawozdania finansowego nastąpi dnia 22 września 2018 r. o godz. 9.15 w siedzibie Spółki. W tym samym dniu nastąpi rozstrzygnięcie i zakończenie postępowania.

 

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

O wynikach wyboru Rada Nadzorcza pisemnie informuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.