postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU2016-09-12 12:11:45

 

Rada Nadzorcza

Zakładów Chemicznych „Rudniki” S.A. z siedzibą w Rudnikach

 

działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476 z poźn. zm.)

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU

Kandydaci/Kandydatki powinni spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończone studia wyższe,
2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy,
3. korzystać z pełni praw publicznych,
4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) wskazanie stanowiska, o które ubiega się kandydat/kandydatka,
d) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz adres pocztowy do korespondencji,
e) oświadczenia o:
- ukończeniu studiów wyższych,
- co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
f) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata/kandydatki (w oryginałach lub  odpisach).

 

Kandydat/kandydatka urodzony/urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany/a do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa na adres: 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 2 lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.). W zgłoszeniu składanym Radzie Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Rudniki” S.A. z siedzibą w Rudnikach, kandydat/kandydatka powinien/powinna zawrzeć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa stosownego oświadczenia.

 

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek powinny być złożone osobiście lub przesłane listem poleconym na adres: Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A., ul. Fabryczna 1, 42 – 240 Rudniki, z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. – nie otwierać” oraz danymi umożliwiającymi identyfikację kandydata, w terminie do dnia 30 września  2016 r. włącznie (decyduje data doręczenia zgłoszenia).

   

  Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek składane osobiście, będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki w Rudnikach, w godzinach od 8.00 do 14.00.

   

  W toku postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci/kandydatki mogą przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

   

  Odpisy dokumentów potwierdzające kwalifikacje mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/kandydatka jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

   

 2. Zgłoszenia kandydatów/kandydatek niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3.  

 4. Otwarcie ofert i ich kwalifikacja pod względem formalnym nastąpi w dniu 07.10.2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w siedzibie Spółki.
 5.  

 6. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami/kandydatkami, którzy przesłali zgłoszenia spełniające wymogi formalne, określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w dniu 08.10.2016 r. (sobota) od godz. 9.30 w siedzibie Spółki. Kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub e-mailem w dniu 07.10.2016 r. (piątek).

   

  Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, w toku których będzie oceniać:

  - wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi,
  - znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  - doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  - wiedzę z zagadnień określonych w § 9 ust. 4-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2013 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 55, poz. 476 z późn. zm.).

   

  Kandydatom/kandydatkom zostaną na życzenie udostępnione informacje o Spółce w następującym zakresie: Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, F-01 za okres 6 miesięcy 2016 r. Po informacje należy zgłaszać się osobiście. Będą one dostępne w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 30.09.2016 r., w godz. 8.00 – 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz złożeniu przez kandydata/kandydatkę oświadczenia o zachowaniu poufności.
 7.  

 8. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów/kandydatki uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym pisemnie.
 9.  

 10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania    kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydata/kandydatki.