Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

(informacja dla osób wchodzących na teren Zakładów Chemicznych „RUDNIKI” S.A.)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” Spółka Akcyjna, 42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń Z.Ch. Rudniki S.A., w tym zapewnienie ruchu osobowego na terenie Z.Ch. Rudniki S.A.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Z.Ch. Rudniki S.A. danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu związanej z pobytem na terenie Z.Ch. Rudniki S.A.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile takie usunięcie lub ograniczenie nie narusza przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia wstępu na teren Z.Ch. Rudniki S.A., a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia.
 10. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail odo@zchrudniki.com.pl
 11. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Rudniki, 24.07.2018r.

 

 

(informacja dla kontrahentów Zakładów Chemicznych „RUDNIKI” S.A.)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” Spółka Akcyjna, 42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartych z Z.Ch. Rudniki S.A. umów, realizacji obowiązków prawnych, dochodzenia roszczeń oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Z.Ch. Rudniki S.A. danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym w szczególności podmiotom świadczącym usługi wsparcia informatycznego, archiwizacji dokumentów, dostawcom usług kurierskich lub pocztowych, podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską oraz kancelariom prawnym.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady jest to 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury lub do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Kontrahenta w przypadku danych kontaktowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile takie usunięcie lub ograniczenie nie narusza przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail odo@zchrudniki.com.pl
 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Rudniki, 25.05.2018r.

 

 

(informacja dla pracowników Zakładów Chemicznych „RUDNIKI” S.A.)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” Spółka Akcyjna, 42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail odo@zchrudniki.com.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b-f oraz art. 9 ust. 2 pkt b, c, h, j RODO.
 5. Dane mogą być udostępniane urzędom (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy itp.) oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile takie usunięcie lub ograniczenie nie narusza przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Rudniki, 25.05.2018r.

 

 

Regulamin monitoringu wizyjnego