postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU2016-09-12 12:11:45

 

Rada Nadzorcza

Zakładów Chemicznych „Rudniki” S.A. z siedzibą w Rudnikach

 

działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476 z poźn. zm.)

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU

Ogłoszenie - biegły rewident2016-07-26 11:40:02

Rada Nadzorcza
Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI  Spółka Akcyjna
42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1


zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. z siedzibą w Rudnikach k/Częstochowy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania o zgodności sprawozdania finansowego Spółki z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości i oceną, że sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.