przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Passat2023-05-09 08:49:19

 

Spółka Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132241 ogłasza:

 

przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Passat – Limousine Highline.

 

Oznaczenie aktywa trwałego

 

Charakterystyka techniczno – identyfikacyjna samochodu osobowego marki Volkswagen Passat.

 • Nr identyfikacyjny (VIN): WVWZZZ3CZJEO18450
 • Marka: Volkswagen
 • Model: Passat
 • Wersja: Highline
 • Rok produkcji: 2017
 • Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
 • Rodzaj nadwozia: Sedan
 • Kolor powłoki lakierowej kabiny/nadwozia: Czarny z efektem perłowym LC9X
 • Pojemność skokowa silnika: 1984 ccm
 • Moc silnika: 162 kW
 • Skrzynia biegów Automatyczna 6-biegów
 • Wskazania drogomierza: 202069 km

CENA WYWOŁAWCZA wynosi – 62 900,00 PLN netto + 23% podatek VAT (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset PLN).

Wadium wynosi – 3 145,00 zł. (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści pięć PLN).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki: PKO BP nr 93 1020 2313 0000 3502 0566 5973 – w terminie do dnia 23.05.2023r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 23.05.2023r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku Spółki.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową na adres: Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1, 42-240 Rudniki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem – oferta na zakup samochodu osobowego marki Volkswagen Passat.

Oferta powinna zawierać.

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dowód wniesienia wadium,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. wskazanie składnika aktywów trwałych, których oferta dotyczy,
 5. wskazanie oferowanej ceny netto,
 6. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,
 7. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 8. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Ostateczny termin składania ofert do dnia 23.05.2023r do godz. 1400

Samochód osobowy marki Volkswagen Passat można obejrzeć w terminie uzgodnionym pod numerem telefonu 692 344 156  ( w godz. 700 - 1400).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2023r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. W przypadku, jeżeli kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorującego,
 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego,
 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 4. małżonek , dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Przepadek, zwrot lub zarachowanie wadium na poczet ceny

 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Zapłata ceny

Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy.

Skutki nie uiszczenia ceny nabycia

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.