postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu2020-02-11 12:00:28

Rada Nadzorcza
Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach
ul. Fabryczna 1, 42 – 240 Rudniki


działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302, z późn. zm.), uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z dnia 25.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz § 33 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU

Prezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. wskazanie stanowiska, o które ubiega się kandydat/kandydatka,
 4. dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz adres pocztowy do korespondencji,
 5. informacje dotyczące spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 pkt 1 lit. a – c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 6. oświadczenia o:
  • spełnianiu innych niż wymienione w art. 22 pkt 1 lit. a – c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wymogów, które zostały określone w przepisach odrębnych, w szczególności o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  • nie spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministerstwa Aktywów Państwowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
 7. dokumenty, w oryginałach lub odpisach, potwierdzające informacje dotyczące spełnienia przez kandydata/kandydatkę warunków, o których mowa w art. 22 pkt 1 lit. a – c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Kandydat/kandydatka urodzony/urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany/a do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych na adres: 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 2 lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 430). W zgłoszeniu składanym Radzie Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Rudniki” S.A. z siedzibą w Rudnikach, kandydat/kandydatka powinien/powinna zawrzeć informację o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych stosownego oświadczenia.

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci/kandydatki mogą przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Odpisy dokumentów potwierdzające kwalifikacje mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/kandydatka jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek powinny być złożone osobiście lub przesłane listem poleconym na adres: Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A., ul. Fabryczna 1, 42 – 240 Rudniki, z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. – nie otwierać” oraz danymi umożliwiającymi identyfikację kandydata, w terminie do dnia 6 marca 2020 r. włącznie (decyduje data doręczenia zgłoszenia).
Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek składane osobiście, będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki w Rudnikach, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Otwarcie ofert i ich kwalifikacja pod względem formalnym nastąpi w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami/kandydatkami, którzy przesłali zgłoszenia spełniające wymogi formalne, określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w dniu 20 marca 2020 r. od godz. 9.30 w siedzibie Spółki. Kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów/kandydatek uniemożliwiających zakończenie rozmów kwalifikacyjnych w wyznaczonym dniu, rozmowy będą kontynuowane w dniu następnym. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

 

Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, w toku których będzie oceniać wiedzę z następujących obszarów:

 • zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników,
 • zakresu działalności spółki i sektorze, w którym spółka działa,
 • oceny projektów inwestycyjnych,
 • finansów przedsiębiorstwa,
 • analizy rynku i konkurencji,
 • sprzedaży,
 • zasad i przepisów prawa pracy,
 • zbiorowych stosunków pracy.

 

Kandydatom/kandydatkom zostaną na życzenie udostępnione informacje o Spółce w następującym zakresie: Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, F-01 za okres 6 miesięcy 2019 r. Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o Spółce można uzyskać osobiście w sekretariacie Spółki do dnia 5 marca 2020 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów/kandydatki uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym pisemnie, listem poleconym, dokonując jednocześnie zwrotu złożonych dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydata/kandydatki.