przetarg pisemny na sprzedaż dziesięciu cystern kolejowych2021-04-07 07:12:16

Spółka Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132241 ogłasza:


przetarg pisemny na sprzedaż dziesięciu cystern kolejowych.

Oznaczenie aktywów trwałych

Parametry techniczne cystern kolejowych

 

Lp. Nr inw. Oznaczenie Nazwa ruchomości Nr fabryczny Rok produkcji
1. 700-645 33 - 51 7881584 - 1 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 216 1981
2. 700-640 33 - 51 7881579 - 1 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 213 1981
3. 700-637 33 - 51 7881577 - 5 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 210 1981
4. 700-646 33 - 51 7881585 - 8 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 218 1981
5. 700-651 33 - 51 7881588 - 2 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 224 1981
6. 700-614 33 - 51 7880704 - 6 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 115 1980
7. 700-608 33 - 51 7880697 - 2 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 116 1980
8. 700-602 33 - 51 7880690 - 7 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 109 1980
9. 700-641 33 - 51 7881580 - 9 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 212 1981
10. 700-648 33 - 51 7881590 - 8 Cysterna kolejowa 430 Ra o poj.41 m3 225 1981

 

Istnieje możliwość nabycia pojedynczych sztuk cystern kolejowych.

 

CENA WYWOŁAWCZA  wynosi – 35 000,00 zł + podatek VAT za każdą cysternę kolejową (słownie złotych : trzydzieści pięć tysięcy).

Wadium wynosi 1 750,00 zł za każdą cysternę kolejową (słownie złotych : jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki: ING Bank Śląski nr 80 1050 1142 1000 0005 0162 4761 – w terminie do dnia 21.04.2021r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 21.04.2021r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku Spółki.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową na adres: Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1, 42-240 Rudniki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem – oferta na zakup cystern kolejowych.

 

Oferta powinna zawierać.

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dowód wniesienia wadium,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. wskazanie składnika aktywów trwałych, których oferta dotyczy,
 5. wskazanie oferowanej ceny netto,
 6. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,
 7. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 8. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Ostateczny termin składania ofert do dnia 21.04.2021r do godz. 1400

 

Cysterny kolejowe można obejrzeć w terminie uzgodnionym pod numerem telefonu 600 387 235  (w godz. 700 - 1400).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki.

 

Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. W przypadku, jeżeli kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

 

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorującego,
 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego,
 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 4. małżonek , dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Przepadek, zwrot lub zarachowanie wadium na poczet ceny

 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

 

Zapłata ceny

Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy.

 

Skutki nie uiszczenia ceny nabycia

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.