postępowanie kwalifikacyjne Prezes Zarządu2024-04-27 09:01:48

Rada Nadzorcza
Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudnikach
ul. Fabryczna 1, 42 – 240 Rudniki


działając na podstawie §4 uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Rudniki” Spółka Akcyjna z dnia 25.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki oraz § 33 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU

 

Prezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. życiorys (CV), własnoręcznie podpisany, wraz z danymi kontaktowymi, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej (e-mail) oraz adresem pocztowym do korespondencji – w oryginale,
 2. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany – w oryginale,
 3. wskazanie stanowiska, o które ubiega się kandydat/kandydatka,
 4. oświadczenie o łącznym spełnianiu przez kandydata/kandydatkę warunków kandydowania na Prezesa Zarządu – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - w oryginale,
 5. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia – w oryginale,
 6. zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty – w odpisie,
 7. dokumenty, w oryginałach lub odpisach, potwierdzające informacje dotyczące spełnienia przez kandydata/kandydatkę warunków, o których mowa w art. 22 pkt 1 lit. a – c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Kandydat/kandydatka urodzony/urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany/a do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych na adres: 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 2 lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 273).

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci/kandydatki mogą przedstawić RadzieNadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat/kandydatka jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek powinny być złożone osobiście, przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A., ul. Fabryczna 1, 42 – 240 Rudniki, z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. – nie otwierać” oraz danymi umożliwiającymi identyfikację kandydata, w terminie do dnia 13 maja 2024 r. do godz. 9.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia).

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek składane osobiście, będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki w Rudnikach, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Otwarcie ofert i ich kwalifikacja pod względem formalnym nastąpi w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami/kandydatkami, którzy przesłali zgłoszenia spełniające wymogi formalne, określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w dniu 16 maja 2024 r. od godz. 9.30 w siedzibie Spółki. Kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów/kandydatek, uniemożliwiającej zakończenie rozmów kwalifikacyjnych w wyznaczonym dniu, rozmowy będą kontynuowane w dniu następnym. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

 

Kandydaci, w odpowiedzi na wnioski wysłane od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 10 maja 2024 r. na adres: sekretariat@zchrudniki.com.pl, będą mogli uzyskać drogą e-mailową, najpóźniej następnego dnia roboczego, pakiet informacyjny o Spółce, zawierający: Statut Spółki, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Zarządu, zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie F-01 za IV kwartał 2023 r.

 

Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, w toku których będzie oceniać wiedzę z następujących obszarów:

 • zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
 • zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników,
 • zakresu działalności spółki i sektorze, w którym spółka działa,
 • oceny projektów inwestycyjnych,
 • rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • analizy rynku i konkurencji,
 • sprzedaży,
 • zasad i przepisów prawa pracy oraz zbiorowych stosunków pracy.

 

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów/kandydatki uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym pisemnie, listem poleconym, dokonując jednocześnie zwrotu złożonych dokumentów kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydata/kandydatki.

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wszczęciu
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Rudniki S.A.


OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI
o łącznym spełnianiu warunków kandydowania na Prezesa Zarządu


W związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Rudniki S.A. z siedzibą w Rudnikach (dalej: „Spółka”) oświadczam, że:

 1. Spełniam wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj.:
 • posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełniam inne niż wymienione w pkt. 1 - 3 wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na jej rzecz na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej, ani w zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • moja aktywność społeczna i zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki.
 1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystam z pełni praw publicznych.
 3. Nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne lub karno-skarbowe oraz nie jestem skazana/y za popełnienie przestępstwa umyślnego.
 4. W dniu złożyłam/em podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w Spółce oświadczenie lustracyjne/informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów1.

 

 

...................................................
(Imię i nazwisko)
...................................................
(miejscowość, data)
...................................................
(czytelny podpis kandydata)

1Jeżeli kandydat urodził się po 1 sierpnia 1972 r., pkt 4 należy przekreślić, jeżeli przed 1 sierpnia 1972 r., należy sprecyzować, czy kandydat złożył oświadczenie lustracyjne, czy informację o jego uprzednim złożeniu.

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o wszczęciu
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Rudniki S.A.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. z siedzibą w Rudnikach, zawartych w zgłoszeniu oraz przekazanych w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.

 

 

...................................................
(Imię i nazwisko)
...................................................
(miejscowość, data)
...................................................
(czytelny podpis kandydata)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Administratorem danych osobowych kandydata są Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” Spółka Akcyjna, 42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132241, NIP 573 030 19 69, o kapitale zakładowym w wysokości 7 000 000,00 zł (dalej: Administrator).

 

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

 

Dane osobowe kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony.

 

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Przetwarzanie przez dłuższy okres uzasadnione jest wyłącznie obowiązującymi regulacjami bądź

przepisami prawa. W szczególności imię i nazwisko kandydata, niezależnie od powołania na stanowisko, będzie figurować w protokole postępowania kwalifikacyjnego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie bądź skutecznego wniesienia sprzeciwu.

 

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych przyjętych przez Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

 

...................................................
(Imię i nazwisko)
...................................................
(miejscowość, data)
...................................................
(czytelny podpis kandydata)

 

 

Ogłoszenie można pobrać z załączonego linku: Postępowanie kwalifikacyjne Prezes Zarządu