przetarg cysterny2022-01-25 10:43:01

Spółka Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132241 ogłasza:

przetarg pisemny na sprzedaż trzynastu cystern kolejowych.

Oznaczenie aktywów trwałych

Parametry techniczne cystern kolejowych

Lp.

Nazwa ruchomości

Nr inw.

Nr identyfikacyjny cysterny

Nr fabryczny

Rok budowy

Cena wywoławcza zł/szt + podatek VAT

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Cysterna kolejowa 408 R

700-0562

33-51 788 3 665-6

66

1976

25 000,00

1 250,00

2.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0603

33-51 788 0 691-5

107

1980

24 000,00

1 200,00

3.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0605

83-51 788 0 693-0

110

1980

24 000,00

1 200,00

4.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0610

33-51 788 0 700-4

122

1980

24 000,00

1 200,00

5.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0615

33-51 788 0 705-3

123

1980

24 000,00

1 200,00

6.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0653

33-51 788 1 569-2

203

1981

24 000,00

1 200,00

7.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0633

33-51 788 1 572-6

205

1981

24 000,00

1 200,00

8.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0635

33-51 788 1 574-2

207

1981

23 000,00

1 200,00

9.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0649

33-51 788 1 583-3

221

1981

24 000,00

1 150,00

10.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0647

33-51 788 1 586-6

219

1981

24 000,00

1 200,00

11.

Cysterna kolejowa 430 Ra

700-0652

33-51 788 1 589-0

223

1981

24 000,00

1 200,00

12.

Cysterna kolejowa 434 R

700-0694

33-51 793 7 002-8

217

1985

24 000,00

1 200,00

13.

Cysterna kolejowa 434 R

700-0692

33-51 793 7 000-2

218

1985

24 000,00

1 200,00

Istnieje możliwość nabycia pojedynczych sztuk cystern kolejowych.

CENA WYWOŁAWCZA KAŻDEJ CYSTERNY określona jest w rubryce 7 powyżej tabeli.

WADIUM KAŻDEJ CYSTERNY określone jest w rubryce 8 powyższej tabeli.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki: ING Bank Śląski nr 80 1050 1142 1000 0005 0162 4761 – w terminie do dnia 11.02.2022r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 11.02.2022r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku Spółki.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową na adres: Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1, 42-240 Rudniki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem – oferta na zakup cystern kolejowych. Oferta powinna zawierać.

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dowód wniesienia wadium,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. wskazanie składnika aktywów trwałych, których oferta dotyczy,
 5. wskazanie oferowanej ceny netto,
 6. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,
 7. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 8. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Ostateczny termin składania ofert do dnia 11.02.2022r do godz. 1400

Cysterny kolejowe można obejrzeć w terminie uzgodnionym pod numerem telefonu 600 387 235 ( w godz. 700 - 1400).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. W przypadku, jeżeli kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorującego,
 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego,
 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 4. małżonek , dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Przepadek, zwrot lub zarachowanie wadium na poczet ceny

 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Zapłata ceny

Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy.

Skutki nie uiszczenia ceny nabycia

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.