sprzedaż ładowarki teleskopowej MANITOU MT 625T2020-09-22 13:08:37

Spółka Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132241 ogłasza:

 

przetarg pisemny na sprzedaż ładowarki teleskopowej MANITOU MT 625T nr fabr.911494.

Oznaczenie aktywa trwałego


Charakterystyka techniczna ładowarki teleskopowej:

 • Marka MANITOU
 • Model MT 625T Comfort
 • Numer fabryczny 911494
 • Rok produkcji 2012
 • Masa własna 4500 kg
 • Udźwig maksymalny 2500 kg
 • Wysokość podnoszenia 5,85 m
 • Rodzaj silnika KUBOTA o mocy 55,4 kW, zapłon samoczynny
 • Łyżka ładowarkowa CBR 730, widły do palet typu PFB25N MT o masie 80 kg
 • Opony Roch GRIP 12-16.5 prod. KENDA

 

CENA WYWOŁAWCZA  wynosi – 88 000,00 zł + podatek VAT (słownie złotych : osiemdziesiąt osiem tysięcy).

 

Wadium wynosi 4 400,00 zł (słownie złotych : cztery tysiące czterysta ).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki: ING Bank Śląski nr 80 1050 1142 1000 0005 0162 4761 – w terminie do dnia 09.10.2020r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 09.10.2020r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku Spółki.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową na adres: Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1, 42-240 Rudniki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem – oferta na zakup ładowarki teleskopowej.

 

Oferta powinna zawierać.

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dowód wniesienia wadium,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy,
 5. wskazanie oferowanej ceny netto,
 6. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,
 7. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 8. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Ostateczny termin składania ofert do dnia 09.10.2020r do godz. 1400

Ładowarkę teleskopową można obejrzeć w terminie uzgodnionym pod numerami telefonów 692 344 156 lub 600 387 235    ( w godz. 700 - 1400).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki.

Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

W przypadku, jeżeli kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

 

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego,
 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego,
 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 4. małżonek , dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Przepadek, zwrot lub zarachowanie wadium na poczet ceny

 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

 

Zapłata ceny

Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 

Skutki nie uiszczenia ceny nabycia

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.