Ogłoszenie - biegły rewident2016-07-26 11:40:02

Rada Nadzorcza
Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI  Spółka Akcyjna
42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1


zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. z siedzibą w Rudnikach k/Częstochowy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania o zgodności sprawozdania finansowego Spółki z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości i oceną, że sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Od biegłego rewidenta oczekujemy:

1. gotowości do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (w razie takiej potrzeby) celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników.
2. przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

Oferta powinna zawierać:
- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (z załączeniem dokumentów  potwierdzających powyższe fakty w oryginałach lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopiach) oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
- opis dotychczasowego doświadczenia oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych,  których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez oferenta,
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
- całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania; cena powinna uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk opinii i raportu, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
- warunki płatności,
- wskazanie metod i terminów (harmonogram prac) badania sprawozdania finansowego, przy czym ostateczny termin złożenia w Spółce opinii i raportu z badania określa się na dzień 31 marca 2017 r.,
- projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego ze Spółką Zakłady Chemiczne Rudniki S.A.

Termin i miejsce  składania ofert:
Oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki:  Rudniki k/Częstochowy, ul. Fabryczna 1, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 9 września 2016 r. do godz. 14.00.
Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki”.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.
Oferty złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert na zbadanie sprawozdania finansowego nastąpi dnia 10 września 2016 r. o godz. 9.15 w siedzibie Spółki.

 

Informacje dodatkowe:
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.
O wynikach wyboru Rada Nadzorcza pisemnie informuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.