sprzedaż nieruchomości2018-07-05 06:32:14

Spółka Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132241 ogłasza:


przetarg pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Rudniki, gmina Rędziny przy ul. Fabrycznej 1.

Oznaczenie nieruchomości


Nieruchomość gruntowa zabudowana położona na terenie miejscowości Rudniki gmina Rędziny przy ul. Fabrycznej 1, oznaczona w projekcie podziału, jednostka ewidencyjna Rędziny, obręb 0011 Rudniki, dz. nr 1249/17 k.m.10 o pow. 0,3300 ha . Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Częstochowie Księga Wieczysta nr CZ1C/00171727/3. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym, wolnostojącym, piętrowym, podpiwniczonym ze strychem.

 

CENA WYWOŁAWCZA  wynosi – 440 000,00 zł (słownie złotych : czterysta czterdzieści tysięcy).


Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz.U. z 2017r. , poz. 1221 ze zm.)

 

Wadium wynosi 22 000,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące)


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki: ING Bank Śląski nr 80 1050 1142 1000 0005 0162 4761 – w terminie do dnia 20.07.2018r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 20.07.2018r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku Spółki.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową na adres: Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. ul. Fabryczna 1, 42-240 Rudniki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem – oferta na zakup nieruchomości.

 

Oferta powinna zawierać.

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Ostateczny termin składania ofert do dnia 20.07.2018r do godz. 14:00

 

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym pod numerem telefonu 600 387 235 ( w godz. 7:00 - 14:00).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

 

Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. W przypadku, jeżeli kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

 

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego,
 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego,
 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 4. małżonek , dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Przepadek, zwrot lub zarachowanie wadium na poczet ceny

 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

 

Zapłata ceny


Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

Skutki nie uiszczenia ceny nabycia

 

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.