METAKRZEMIAN SODOWY


TWT-3/16

 

Charakterystyka ogólna
Produkt jest białym proszkiem, dobrze rozpuszczalnym w wodzie , bez zapachu.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość SiO2 %
29,0 ± 1,0
Zawartość Na2O %
28,2 ± 1,0
Moduł molowy SiO2/Na2O 1,0±0,1
Substancje nierozpuszczalne w H2O  max. % 0,02
Zawartość Fe2O3 max.%
0,02
Wielkość ziarna w mm     min 90% w granicach          
0,5÷ 1,4

 

Zastosowanie

Składnik przemysłowych środków myjąco-czyszczących, składnik wyrobów chemii gospodarczej.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Działa na skórę powodując oparzenia. Z uwagi na wysoką alkaliczność może spowodować uszkodzenie oczu. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Nie wdychać pyłu Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia

Pakowanie i transport

Worki papierowe 25 kg z wkładką PE. Kryte środki transportu kolejowego i drogowego. Produkt jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Nr UN 3253 . Może być korozyjny dla metali.

 

Przechowywanie
Suche, chłodne pomieszczenie. Na palecie nie składać więcej niż 7 warstw worków.

Utylizacja odpadów
Produkt posiada wysokie pH. Rozsypany, stanowiący odpad należy zebrać do worków, pojemników itp. odpornych na działanie środka i zneutralizować po rozpuszczeniu w dużej ilości wody. Pozostałość po zgrubnym zebraniu również spłukać dużą ilością wody.