METAKRZEMIAN SODOWY

 

 

Charakterystyka ogólna
Produkt jest białym proszkiem, dobrze rozpuszczalnym w wodzie , bez zapachu.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość SiO2 %
28,0 - 30,0
Zawartość Na2O %
27,2 - 29,5
Moduł molowy SiO2/Na2O 0,9 - 1,1
Maksymalne uziarnienie < 0,20 mm % 2,0
Maksymalne uziarnienie > 1,25 mm %
2,0
Minimalne uziarnienie 0,5 - 2,0 mm %
80

 

Zastosowanie

Składnik przemysłowych środków myjąco-czyszczących, składnik wyrobów chemii gospodarczej.

Zalecenia BHP i PPOŻ

Substancja powoduje poparzenia skóry, uszkodzenia oczu, może działać drażniąco na drogi oddechowe. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Nie wdychać pyłu. Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych, okularach i rękawicach ochronnych. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.


Pakowanie i transport

Worki papierowe 25 kg z wkładką PE. Kryte środki transportu kolejowego i drogowego. Produkt jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR. Nr UN 3253. 8 klasa zagrożenia w transporcie, III grupa pakowania. Może być korozyjny dla metali.

 

Przechowywanie
Suche, chłodne pomieszczenie. Nie przechowywać produktu w pojemnikach wykonanych lub pokrytych cynkiem i aluminium. Na palecie nie składać więcej niż 8 warstw worków. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji, przy spełnieniu warunków przechowywania.