SPOIWA ODLEWNICZE
SPOIWO BESIL
SPOIWO S-10


 

Charakterystyka ogólna
Gęsta ciecz o żółto-brązowym zabarwieniu.


Wymagania fizyko-chemiczne SPOIWO BESIL SPOIWO S-10
Zawartość Na2O + SiO2 %
min 30 min 35
Moduł molowy SiO2 / Na2O 2,1 ±0,1 2,5 ±0,1
Gęstość (20 oC) g/cm3 1,44 ÷ 1,48 1,45 ÷ 1,50
Zastosowanie
Spoiwo do mas formierskich w hutnictwie i odlewnictwie.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na wysoką alkaliczność ciecze działają drażniąco. Mieszaniny wg klasyfikacji CLP działają drażniąco na skórę (H315), powodują poważne uszkodzenie oczu (H318). Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Niepalne. Nie podtrzymują palenia.


Pakowanie i transport
Szczelne pojemniki polietylenowe lub stalowe. Dowolne środki transportu kolejowego i drogowego.Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Przechowywanie

Nie przechowywać produktu w pojemnikach wykonanych lub pokrytych cynkiem i aluminium a także w pobliżu kwasów. Przechowywać w pojemnikach z tworzyw sztucznych lub stalowych. Nie dopuszczać do spadku temperatury przechowywania poniżej 0 oC ze względu na możliwość zamarzania produktu i uszkodzenia opakowania. Wskazana temperatura przechowywania powyżej 10 oC ze względu na zależność gęstości i lepkości produktu od temperatury. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, przy spełnieniu warunków przechowywania.