SIZOL 030

 

 

Charakterystyka ogólna
Opalizująca ciecz o niebieskawo mlecznym zabarwieniu, bez zapachu.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość SiO2 %
29 ÷ 31
Zawartość Na2O %
max 0,36
Gęstość (20 oC) g/cm3 min 1,2
Wartość pH 9 ÷ 10,3
Lepkość dynamiczna (20 oC) cP 5 ÷ 10

Zastosowanie
Sporządzanie precyzyjnych elementów w odlewnictwie. Apretura tkanin w przemyśle włókienniczym. Dodatek uszlachetniający do materiałów ceramicznych i ogniotrwałych.

Zalecenia BHP i PPOŻ

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie wg Rozporządzenia CLP. Z uwagi na odczyn alkaliczny należy unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.


Pakowanie i transport
Szczelne pojemniki polietylenowe. Beczki i paletopojemniki z nietransparentnego tworzywa sztucznego odpornego na alkalia. Dowolne środki transportu kolejowego i drogowego. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.


Przechowywanie
Przechowywać w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Zalecana temperatura przechowywania 5-30 oC. Dopuszczalny czas magazynowania: 12 miesięcy.