SPOIWA ODLEWNICZE
SPOIWO BESIL
SPOIWO S-10


 

Charakterystyka ogólna
Gęsta ciecz o żółto-brązowym zabarwieniu.


Wymagania fizyko-chemiczne SPOIWO BESIL SPOIWO S-10
Zawartość Na2O + SiO2 %
min 30 min 35
Moduł molowy SiO2 / Na2O 2,1 ±0,1 2,5 ±0,1
Gęstość (20 oC) g/cm3 1,44 ÷ 1,48 1,45 ÷ 1,50
Zastosowanie
Spoiwo do mas formierskich w hutnictwie i odlewnictwie.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na wysoką alkaliczność ciecze działają silnie drażniąco na skórę . Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Niepalne. Nie podtrzymują palenia.

Pakowanie i transport
Szczelne pojemniki polietylenowe lub stalowe. Dowolne środki transportu kolejowego i drogowego.Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Przechowywanie
Przechowywać w pojemnikach z tworzyw sztucznych lub stalowych. Nie dopuszczać do spadku temperatury przechowywania poniżej 0 oC ze względu na możliwość zamarzania produktu i uszkodzenia opakowania. Wskazana temperatura przechowywania powyżej 10 oC ze względu na zależność gęstości i lepkości produktu od temperatury.

Utylizacja odpadów
Rozlane produkty, stanowiące odpad należy zebrać lub wymieszać z piaskiem w celu uzyskania zagęszczonej konsystencji. Ciecze stanowiące odpad lub otrzymaną masę zneutralizować roztworem kwasu siarkowego do pH ~ 7. Produkt zżelowany lub będący składnikiem odpadów w procesach związanych z typowym zastosowaniem użytkownicy mogą utylizować postępując zgodnie z decyzjami terenowych placówek ochrony środowiska. Powierzchnię po usunięciu zżelowanego produktu zmyć wodą.