SZKŁO WODNE POTASOWE
(KWAS KRZEMOWY, SÓL POTASOWA)
ZN-02/Z.Ch. "Rudniki" S.A./257

 

Charakterystyka ogólna
Jednorodna, klarowna lub lekko opalizująca ciecz bez zapachu.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Rodzaj 115 125 132 138
SiO2 / K2O moduł molowy
3,9 - 4,1 3,9 - 4,1 3,2 - 3,4 3,0 - 3,4
K2O + SiO2 min %
18,0 28,0 34,0 36,0
Gęstość (20 oC) g/cm3
1,15-1,20 1,25-1,26 1,32-1,36 1,38-1,42
Lepkość (20 oC) min cP
3 20 35 200

 

Istnieje możliwość dostosowania parametrów do indywidualnych wymagań klienta.

 

Zastosowanie
Produkcja materiałów ogniotrwałych. Produkcja elektrod. Dodatek uszczelniający w budownictwie. Okres przydatności do użycia wynosi 12 m-cy od daty produkcji.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Szkło wodne potasowe o module molowym >3,2 nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Z uwagi na zależność własności szkła wodnego od modułu molowego występuje różny skutek narażenia, który jest opisany szczegółowo w karcie charakterystyki substancji. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu substancji z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Niepalne. Nie podtrzymuje palenia.

Pakowanie i transport
Cysterny kolejowe i samochodowe, pojemniki metalowe.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Przechowywanie
Szczelnie zamknięte zbiorniki z możliwością podgrzewania. Nie dopuszczać do spadku temp. przechowywania poniżej 0 oC ze względu na możliwość zamarzania produktu i uszkodzenia opakowania. Uwaga: lepkość szkła wzrasta gwałtownie w temp. poniżej 20 oC.

Utylizacja odpadów
Rozlane szkło wodne wymieszać z piaskiem w celu uzyskania zagęszczonej konsystencji. Otrzymaną masę zrosić roztworem kwasu siarkowego i wymieszać. Proces neutralizacji przerwać po osiągnięciu pH zbliżonego do neutralnego. Podczas zobojętniania krzemionka przyjmie postać galaretowatego osadu. Osad zebrać do pojemników. Dalsze postępowanie- zgodnie z zaleceniami terenowej placówki ochrony środowiska.