SZKŁO WODNE SODOWE
(KWAS KRZEMOWY, SÓL SODOWA)
ZN-02/Z.Ch. "Rudniki" S.A./257

 

Charakterystyka ogólna
Klarowna ciecz bez zapachu ( często opalizująca barwnie z szarym odcieniem włącznie).

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Rodzaj 137 140 145 149 150
SiO2 / Na2O (moduł molowy)
3,2 - 3,4 2,9 - 3,1 2,4 - 2,6 2,8 - 3,0 1,9 - 2,1
Na2O + SiO2 min %
35,0 36,0 39,0 42,5 40,0
Gęstość (20 oC) g/cm3
1,37-1,40 1,40-1,43 1,45-1,48 1,49-1,51 1,50-1,53
Fe2O3 (% max) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
CaO (% max) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lepkość (20 oC) min. P
1 0,5 1 7 1
Subst. nierozp. w H2O max %
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Oferujemy więcej rodzajów szkieł (patrz:  wymienione w naszej specyfikacji ofertowej). Wykonujemy także szkła wg indywidualnych wymagań Klienta - po uprzednim uzgodnieniu wymagań fizykochemicznych (w tym także m. in. szkła:  wysokomodułowe ,sodowo-potasowe, sodowo litowe, sodowo-potasowo-litowe). Produkujemy także szkła wodne z dodatkami modyfikującymi.


Zastosowanie
Produkcja środków czystości, materiałów ogniotrwałych i ceramicznych. Także: do klejenia i wybielania wyrobów w przemyśle papierniczym i płyt wiórowych,  sporządzania  mas  formierskich  w  hutnictwie  i  odlewnictwie, uzdatniania wody.  Służą jako dodatek uszczelniający do zapraw budowlanych. Okres przdatności do użycia wynosi 12 m-cy od daty produkcji przy spełnieniu warunków przechowywania.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na zależność własności szkła wodnego od modułu molowego występuje różny skutek narażenia opisany szczegółowo w karcie charakterystyki substancji. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu substancji z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Niepalne. Nie podtrzymują palenia.

Pakowanie i transport
Cysterny kolejowe i samochodowe, pojemniki metalowe, paleto pojemniki.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Przechowywanie
Szczelnie zamknięte pojeminki z tworzyw sztucznych lub stalowe z możliwością podgrzewania. Nie dopuszczać do spadku temp. przechowywania poniżej 0 oC ze względu na możliwość zamarzania produktu i uszkodzenia opakowania. Uwaga: lepkość szkła wzrasta gwałtownie w temp. poniżej 20 oC.

Utylizacja odpadów
Rozlane szkło wodne wymieszać z piaskiem w celu uzyskania zagęszczonej konsystencji. Otrzymaną masę zrosić roztworem kwasu siarkowego i wymieszać. Proces neutralizacji przerwać po osiągnięciu pH zbliżonego do neutralnego. Osad zebrać do pojemników. Dalsze postępowanie - zgodnie z zaleceniami terenowej placówki ochrony środowiska.